Kapličky VOK

02.05.2022

PROPOZICE sobota 4.6.2022

Kapličky VOK (velký orientační koloběh) je koloběžková akce: takzvané "kapličkování" - hledání kapliček s rozdílnou bodovou hodnotou -, což je tříhodinový koloběh o délce cca 15 až 55 km,

Termín akce: 4.6.2022 (sobota)

Start a cíl: Západočeská Cestovní Agentura - Zdeněk Černý K.H. Borovského 520 Tachov 49°47'40.599"S, 12°37'59.589"V

Prezentace: Sobota 4.6.2022 12.00 až 13.45 hod. na místě, nebo elektronicky, proklikem zde.

Start akce: Sobota 14.00 h.,

Kategorie: Ženy a muži

Startovné: Dobrovolné startovné

Povrch tratě: Dle volby jezdce (asfalt, polní cesta, pole, louky, les)

Ceny: Pro první tři v každé kategorii obdrží věcné ceny,

Vyhlášení výsledků: Cca 30 minut po dojetí posledního účastníka akce

Podmínky účasti: Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná přihláška účastníka akce Kapličky VOK (velký orientační koloběh), a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad. Účastník svým podpisem na přihlášce vyjadřuje souhlas s podmínkami koloběžkové akce, kapličky VOK (velký orientační koloběh). Možnost elektronické přihlášky, proklikem zde.

Kapličky VOK (velký orientační koloběh) se koná za každého počasí.

"Kapličky VOK (velký orientační koloběh)"

Cílem akce je objet a vyfotografovat sakrální stavby/kapličky v co možná v největším počtu ve stanoveném časovém limitu 3 hodin. Za překročení časového limitu bude udělena bodová penalizace. Každá kaplička má přidělenou různou bodovou hodnotu, a její bodová hodnota je známá až v době startu, poloha kapliček je předem známá dle přiložené mapy. Jelikož kapličky mají rozdílnou polohu a bodovou hodnotu, (na kopci, veliká vzdálenost od startu, rozdílný povrch, vybrané cesty, výškový profil a podobně), záleží na každém účastníku akce, jakou zvolí strategii sbírání kapliček/bodů, a jaký počet kapliček stačí do časového limitu objezdit.

Mapa kapliček v PDF proklikem zde:

Počet kapliček 26× 

Penalizace za překročení časového limitu

 Do 5 minut -10 b.

 Do 10 minut -20 b.

 Do 20 minut -40 b.

 20 minut a déle vyřazen z hodnocení

Vítězem akce se stane účastník s největším bodovým hodnocením kapliček. Při rovnosti bodů rozhoduje větší počet navštívených kapliček. Dalším kritériem určení pořadí úspěšnosti je dosažený čas v cíli.

Další podmínky akce Kapličky VOK (velký orientační koloběh):

Akce se pořádá za běžného silničního provozu. Každý jezdec se účastní na vlastní nebezpečí. Během jízdy na koloběžce je nutné, aby byl každý jezdec vybaven cyklistickou helmou, splňující vyhlášku silničního provozu. Akce Kapličky VOK (velký orientační koloběh) se lze zúčastnit pouze s koloběžkou, která má dvě na sobě nezávislé funkční brzdy, koloběžka se dotýká země maximálně ve dvou bodech, a nesmí mít žádné zařízení sloužící k pohonu. V návaznosti na bezpečnost účastníků je zakázáno mít za jízdy na koloběžce nasazená sluchátka. Při jízdě se doporučuje používat cyklistické nebo jiné rukavice. Dodržujte pravidla silničního provozu České republiky. Dále mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila v účasti na akci Kapličky VOK (velký orientační koloběh). Nedodržení těchto podmínek znamená zákaz startu nebo diskvalifikaci jezdce. V případě odstoupení z akce Kapličky VOK (velký orientační koloběh), nahlásí účastník tuto skutečnost pořadateli akce.

Obecná ustanovení:

Servis: Defekty a opravy koloběžek musí každý účastník akce řešit svépomoci. Akce se zúčastní jezdec bez podpůrného týmu. Občerstvení: Není pořadatelem zajištěno, během jízdy je nutné využít pouze vlastní zdroje.

Ubytování: Ubytování si zajišťuje účastník akce sám, pořadatel nabízí pouze možnosti, https://www.hotel-olympic.cz/  , https://www.ubytovanitachov.cz , https://www.penziontachov.cz  , https://www.usvabku.cz/  https://www.hostinecusoudku.cz/indexn.php?m=penzion  , https://www.camping-karolina.cz  , https://www.revis-tachov.cz/ubytovani-tachov.html 

Prezentace nezletilých účastníků do 15 let není možná, jezdcům ve věku 15-18 let je účast povolená pouze za přítomnosti jejich zákonného zástupce.

Jezdec, účastník akce bere na vědomí, že pořadatel akce VOK neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění, nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy. Souhlasí s tím aby pořadatel akce zpracoval jím poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělována nepovolaným osobám, nebudou použita k jinému než výše uvedenému účelu a budou náležitě chráněna ve smyslu §11 Zákona o ochraně osobních údajů č.101/200 Sb. Účastník souhlasí se zveřejněním fotografií a videozáznamu z akce Kapličky VOK (velký orientační koloběh, a s využitím těchto médií využití ve prospěch propagace koloběžkového sportu a dalších akcí pořadatele.

"Pořadatel upozorňuje návštěvníky a účastníky akce, že z jejího průběhu může být pořizován zvukový a obrazový záznam. V souladu s § 89 a násl. občanského zákoníku může být podobizna, zvukový či obrazový záznam bez svolení člověka pořízen a použit přiměřeným způsobem pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství. Využití podobizny, zvukového či obrazového záznamu fyzické osoby pro jiné účely, se řídí ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 GDPR, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Případné stížnosti na regulérnost akce přebírá pořadatel akce Kapličky VOK (velký orientační koloběh Zdeněk Černý bezprostředně po skončení denní akce VOK. Kauce činí 500 Kč. V případě neopodstatněné stížnosti propadá kauce ve prospěch pořadatele.

Doporučení pořadatele: Důsledné prostudování přiložených map, příprava trasy ("kapličkování"), profil trasy, povrch trasy a podobně. Ke studiu doporučujeme tyto mapové podklady: https://mapy.cz/zakladni?x=12.6506000&y=49.8020000&z=11,  https://www.cykloserver.cz/cykloatlas/#pos=49.79817P12.63527P13 

Majitelé chytrých telefonů mohou k zápisu ujeté trasy použít aplikace typu SUPERLIFE, RUNTASTIC a podobně. Tento zápis je jen podpůrným prostředkem zápisu, rozhodující jsou fotografie dosažených průjezdných bodů.

Propozice v PDF proklikem zde:

Pořadatel akce: Koloběžkové studio  kolobezkovestudio@gmail.com    603 848 257

Akci  "Kapličky VOK " podporují: