Pravidla pro závody v terénním koloběhu

12.08.2021

Základní obecná ustanovení.

 • Do terénního koloběhu se řadí koloběžkové závody, jejichž trať je vedena převážně v terénu, kde se střídá jízda po vozovkách s jízdou polními i lesními cestami a během.
 • Terénní koloběh je závod jednotlivců a probíhá na uzavřeném okruhu 500 až 1000 m dlouhém.
 • Vedoucí soutěže oslovuje potencionální pořadatele závodů terénním koloběhu,
 • Pořádání závodu v terénním koloběhu přiděluji vedoucí soutěže v terénním koloběhu pořadatelům / spolkům kteří mají trať, která parametry odpovídá požadované úrovni závodu.
 • Pořadatel závodu musí zveřejnit propozice závodu nejméně 3 týdny před jeho konáním, Propozice musí obsahovat. Název závodu, datum a místo konání s adresou pořadatele, kategorie, délku a typ závodu, čas startu, výši vkladu a způsob placení, termín uzávěrky přihlášek a další důležité údaje o závodu. Výtěžek závodu náleží pořadateli.
 • Všichni závodníci a pořadatelé jsou povinni tyto pravidla dodržovat. Každý závodník se zúčastní závodů na vlastní nebezpečí. Každý závodník odpovídá za svůj zdravotní stav (u nezletilého jeho zákonní zástupci) a je povinen splnit náležitosti vyhlášky 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu - lékařské prohlídky, ve znění pozdějších předpisů.

· Trať závodu, bezpečnost, překážky a značení tratě.

 • Trať musí být vyznačena na okruhu, jehož délka je minimálně 500 m a maximálně 1000 m, sestávajícím ze silnic, polních cest a luk. Minimálně 90% tratě musí být sjízdné na koloběžce. Oraniště a zaplavené terény jsou zakázány. Trať musí být bezpečná, bez ostrých kamenů, pařezů a větví stromů, o které by mohli závodníci zachytit. V celé délce musí mít trať minimální šířku 2 m, ve zcela výjimečných případech může být trať zúžena na 1,5 m a délka tohoto úseku nesmí přesáhnout délku 4 m a musí být označena jako překážka. Startovní úsek musí být situován na stabilní zemi, prioritně na silnici s upraveným povrchem. Jeho délka musí být 30 m a šířka min 3 m, musí být co možná nejpřímější a nesmí být ve sjezdu.  Cílový úsek musí být rovný o minimální délce 30 m. Doporučuje se trať s různou náročností úseků, která zajišťuje změnu rytmu závodu a střídání obtížných a méně náročných partií.
 • Bezpečnost, používání nebezpečných prvků podél tratě, které mohou být zdrojem nebezpečí pro závodníky je zakázáno. Pořadatel musí mít dostatečný počet osob pro zajištění bezpečnosti závodníků a diváků během závodů a oficiálních tréninků.
 • Překážky, startovní a cílový úsek nesmí obsahovat žádné překážky. Trať může obsahovat maximálně 5 uměle připravených překážek. Překážkou se rozumí každý úsek trati takové povahy, který s největší pravděpodobností donutí závodníky sestoupit s koloběžky (závodníci ovšem nejsou povinni takto učinit). Schody v sestupném směru jsou zakázány.
 • Značení tratě, trať závodu musí být po celé délce vyznačena. V terénu se trať označuje barevnými páskami. Hlavní rozhodčí je povinen seznámit se před závodem s celou tratí, jejím vyznačením a vyloučit nebezpečná místa.
 • Zrušení závodu, v případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek (např. silný vítr, husté sněžení, mráz od -15°) může hlavní rozhodčí po případné konzultaci s technickým delegátem a pořadatelem rozhodnout o zrušení závodu.

· Technické ustanovení, depo a výměna koloběžky.

 • Závodí se na koloběžce, stroj se dotýká země maximálně ve dvou bodech, nesmí mít žádné zařízení sloužící k pohonu, musí splňovat obecně závazná kritéria bezpečnosti.
 • Závodník musí absolvovat celou trať s koloběžkou, koloběžku lze měnit pouze průjezdem depa. Depo, nedílnou součástí koloběžkové terénní tratě je jedno depo. Výhradně v tomto depu mohou závodníci měnit celou koloběžku, nebo přední a zadní kolo. Prostor depa se vymezuje souběžně s vlastní závodní tratí podle těchto zásad. Musí být situován na rovném úseku s vyloučením sjezdů a překážek. Musí mít minimální délku 30 m. Musí být řádně vyznačen tak, aby byl oddělen od vlastní závodní tratě minimálně páskou a jeho začátek a konec musí být vymezen žlutými praporky.
 • Výměna koloběžky, závodník může vjet do prostoru depa pouze za účelem výměny celé koloběžky, předního či zadního kola nebo pro jinou mechanickou pomoc. Výměnu koloběžky musí závodník provést v hranicích depa, přičemž koloběžku musí odevzdat a převzít na tomtéž místě. Mechanik ani závodník nesmí bránit ve výměně a v pohybu ostatním závodníkům a mechanikům. Do depa se nelze vracet v protisměru závodu, vjezd do depa pouze ve směru závodu, jakýkoliv jízda, běh závodníka v proti směru závodu je zakázán.
 • Vzájemná pomoc závodníků, výměna koloběžky nebo předního či zadního kola mezi závodníky je zakázána a trestá se vyloučením ze závodu.
 • Ochranná přilba odpovídající právním předpisům a bezpečnostním normám je povinná pro všechny závodníky. Nedodržení tohoto pravidla znamená zákaz startu, respektive diskvalifikaci. Závodník musí mít přilbu pevně upevněnou během celého závodu. Dále se doporučuje nosit jakékoliv rukavice.

· Kategorie

 • Závody v terénním koloběhu se vypisují následující kategorie.
 • Muži Junioři 16 - 23 let, senioři 24 - 49let, veteráni 50 let a starší (Věková hranice je dána ročníkem narození)
 • Ženy Juniorky 16 - 23 let, seniorky 24 - 49let, veteránky 50 let a starší (Věková hranice je dána ročníkem narození)
 • Sloučení kategorie se seniory nastává vždy když v kategorii junior nebo veterán není přihlášený minimální počet závodníků (minimální počet závodníků v kategorii 7 závodníků). Soběstačnost kategorie v návaznosti na ceny vítězů - kategorie musí mít poražené i vítěze.

· Startovní čísla, startovné

 • Závodníci musí mít jedno číslo umístěné na řídítkách koloběžky (i náhradní) a druhé číslo na zádech (ve spodní části zad)
 • Čísla musí mít tyto rozměry, výška 10,5 cm. šířka 15 cm, výška číslic 7 cm, šířka 9,5 cm tloušťka písma 1,2 cm. Reklama je povolena ve spodní části čísla.
 • Startovné pro danou sezonu je aktuálně do 500 Kč / závodník, závodnice. Při elektronické časomíře se startovné může zvýšit na 600 Kč.
 • Výtěžek ze startovného náleží pořadateli.

· Start a průběh závodu

 • Provedení startu, v terénním koloběhu je start vždy pevný a hromadný. Závodníci se řadí u startu podle pokynů startéra. Start se oznámí výstřelem ze startovní pistole, hvizdem píšťalky startéra nebo hlasitým zvoláním start. V případě chybného startu bude start opakován včetně nového řazení na startovní čáru.
 • Při jízdě si každý závodník udržuje svůj směr jízdy, nevybočuje z něj, a to zejména při těsné jízdy skupiny, ve finiši apod., neblokuje soupeře. O kolo předjížděný závodník je povinen dát ve všech místech trati přednost rychlejšímu závodníkovi a uvolnit mu místo.
 • Trvání závodu se musí co nejvíce přiblížit ke 40 minutám v kategorii ženy a 50 minutám v kategorii muži.
 • Závodník je hodnocen ujede-li více jak 50% délky závodu s podmínkou protnutí cílové čáry závodu.
 • V prostoru cíle je povinné umístit tabuli (může být i mechanická) která ukazuje počet zbývajících kol do cíle vedoucího závodníka.
 • Vjezd do posledního okruhu se oznamuje zvoněním.
 • Platí pravidlo, že jakmile vedoucí závodník dosáhne předepsaný počet okruhů, stává se vítězem a pro ostatní končí závod přetnutím cílové čáry ve stejném okruhu, kdy dojel vítěz.
 • Závodník, který závod vzdal musí okamžitě opustit trať a nesmí již přejet cílovou čáru. Ve výsledcích bude uveden bez pořadí s poznámkou DNF (nedokončil).

· Klasifikace, vyhlášení vítězů a bodování soutěže

 • Jako první je klasifikován závodník v závodu s hromadným startem, který protne cílovou čáru jako první.
 • Pořadatel závodu je povinen zajistit změření casu všech závodníků účastnících se závodů. Po řešení případných sporů se doporučuje cíl opatřit cílovou kamerou.
 • Vyhlášení vítězů se provede nejpozději do 20 minut po projetí posledního závodníka cílem. Vítězové (1 až 3 místo) se ho musí povinně zúčastnit.

· Zdravotní a technické zabezpečení

 • V blízkosti tratě musí být stanoviště první pomoci, (větší lékárnička) a minimálně jeden zdravotník schopný poskytnout první pomoc podle příslušných zákonů.
 • Základní zdravotní zajištění je povinné i při trénincích v den závodu (před závodem).
 • Není-li k dispozici cílová kamera, doporučuje se na úrovní cílové čáry závodu instalovat videokameru nebo digitální fotoaparát. Techniku je nutné prověřit a odzkoušet její funkčnost, překontroluje hlavní rozhodčí.

· Rozhodčí a funkcionáři závodu

 • Sbor rozhodčích tvoří (dle počtu závodníků) minimálně 3 rozhodčí (1 hlavní rozhodčí 2x rozhodčí cílový (časomíra + obsluha tabule kol)
 • Hlavní rozhodčí provede osobně start závodu.
 • Technický delegát, se kterým bude pořadatel závodu konzultovat celkový koncept závodu a detaily k trati a zajištění zázemí závodu, dále kontroluje soulad závodu s pravidly soutěže.

S ohledem na skutečnost, že není nutné objevovat objevené a vymýšlet vymyšlené. Pro čerpání inspirace a vzorů je čerpáno, (pravidla cyklistiky pro závody v cyklokrosu, pravidla koloběžkových závodů a soutěžního řádu českého svazu koloběhu). here to edit...